1. โครงการ/กิจกรรม
      ศึกษาและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณเพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
      8 - 14 สิงหาคม 2566

3. กิจกรรมที่จะดำเนินการเรื่อง
      กระบวนการศึกษาและสำรวจข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพร่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณ

4. วัตถุประสงค์
     1) เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     2) เพื่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     3) เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
     ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา สืบค้น และคัดเลือกผู้ประกอบการตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ขั้นตอนที่ 2 การประสานงานเพื่อลงพื้นที่และสำรวจข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
     ขั้นตอนที่ 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูล ตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน .. 1) เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. อธิบายรายละเอียดงานพอสังเขป
      กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการศึกษา สืบค้น และคัดเลือกผู้ประกอบการตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชา การ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาจีนแผนโบราณ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การได้จัดทำฐานข้อมูลตำรับยาจีนแผน โบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนำมาออกแบบและสร้างเป็นนวัตกรรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนการต่อยอด ไปในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ต่อไป

7. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
     กลุ่มเป้าหมาย รวม จำนวน 20 คน ในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย
     1) ผู้นำชุมชน
     2) ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาจีนแผนโบราณ
     3) หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
     4) นักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1) ได้ฐานข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     2) ได้สร้างนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     3) ได้เผยแพร่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลตำรับยาจีนแผนโบราณในพื้นที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี